Dąbrowski Program Obywatelski 2014-2020

Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 3 lutego 2014 roku podjęta została uchwała dot. Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej na lata 2014 - 2020.

Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej 2014-2020 określa mechanizmy i sposoby ułożenia relacji organizacji obywatelskich i organów administracji publicznej wypracowane wspólnie przy zastosowaniu mechanizmów partycypacyjnych.

Jest kontynuacją zobowiązań określonych w Programie Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2008-2013 i będzie podlegał aktualizacji w miarę wprowadzania nowych zapisów czy narzędzi zwiększających społeczne zaangażowanie obywatelskie. Dokument ten stanowi również ramowe określenie kierunków rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, będąc jednocześnie uzupełnieniem „Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2020”.

Program ten będzie się skupiał przede wszystkim na następujących celach:

  • Osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym miasta, stanowiącego warunek konieczny dla stworzenia trwałych podstaw dla podmiotowej aktywności obywateli i ich wspólnot w kształtowaniu rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza.
  • Rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego (ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej).
  • Stworzenie adekwatnych do potrzeb Dąbrowy Górniczej mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego opartego o zasady pomocniczości, partycypacji, dialogu i partnerstwa pomiędzy administracją samorządową a aktorami społecznymi.

Pobierz: