Wspólnie dla miasta

Partnerstwo publiczno – społeczne  „Wspólnie dla Miasta” to partnerstwo organizacji pozarządowych zrzeszonych w Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych oraz Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Jego głównym celem jest stworzenie przyjaznego otoczenia dla rozwoju trzeciego sektora i podmiotów ekonomii społecznej.

 

Partnerstwo jest dziś wizytówką systemy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w Dąbrowie Górniczej. W zależności od możliwość, działania podejmowane w ramach partnerstwa są finansowane z dotacji pozyskanych przez organizację pozarządowe lub Urząd Miejski. Obecnie część wypracowanych i sprawdzonych działań przejmowana jest do realizacji przez władze samorządowe Dąbrowy Górniczej.

 

Realizacja partnerstwa jest oparta o Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej  w latach 2008 – 2013 - PARTNERSTWO WSPÓLNIE DLA MIASTA (przyjęty w grudniu 2007 r. przez Radę Miejską).  Program został wypracowany przez 30 organizacji pozarządowych przy współpracy z Urzędem Miejskim i określa system współpracy. Jego wdrożenie pozwoliło m.in. na powołanie do życia Biura Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.

 

Stowarzyszenie Zielone Zagłębie było inicjatorem powołania Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz organizatorem warsztatów nad którymi wspólnie pracowaliśmy nad programem. Było to możliwe dzięki przyznanej dla Stowarzyszenia Zielone Zagłębie dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2007 i 2008.

 

Warto dodać, iż podjęta i udana próba budowy wspólnymi siłami systemu współpracy oraz wsparcia dla trzeciego sektora w 2007 r. była poprzedzona ponad rocznymi badaniami kondycji i sytuacji NGO w Dąbrowie Górniczej.

 

W 2013 roku wraz z końcem realizacji pierwszego programu obywatelskiego dla dąbrowy górniczej rozpoczęto pracę nad jego zastępcą. Po ponad półrocznych pracach Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz przedstawicieli Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Prezydent Miasta Zbigniew Podraza przedłożyło go Radzie Miejskiej. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej przyjęła POGRAM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 2020 podczas sesji 30 stycznia 2014 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami funkcjonowania partnerstwa, które wypracowała nasza organizacja i które do dziś wspieramy:

 

Rok 2007

 
 
 Rok 2013