Współpraca z miastem

I etap przygotowania Rocznego Programu Współpracy za nami

Poniedziałek, 1 sierpnia, 2016

Kończy się I etap prac nad Rocznym programem współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 oraz programu wieloletniego. W okresie od 27 czerwca do 18 lipca pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zbierali od podmiotów społecznych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego informacje na temat planowanych w 2017 r. form współpracy, zadań publicznych planowanych do realizacji przy udziale NGO zarówno w nadchodzącym roku, jak i wieloletnich. Równolegle do zbierania danych spotykała się także grupa Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych ds. dotacji, której zadaniem było wypracowanie rekomendacji dotyczących zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2017 r. z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż 1 rok wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków. Równolegle do spotkań grupy branżowej złożonej z przedstawicieli organizacji społecznych spotykali się przedstawiciele wydziałów współpracujących finansowo z podmiotami III sektora. »

Grupa DFOP ds. dotacji

Piątek, 1 lipca, 2016

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowania projektów: Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 oraz Programu wieloletniego (Zarządzenie Nr 1033.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 20.06.2016r.) oraz trwającymi w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracami nad nowymi wzorami ofert i ramowymi wzorami umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorami sprawozdań z wykonania tych zadań, zapraszamy do udziału w trzech spotkaniach roboczych, podczas których będziemy chcieli wydyskutować zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2017 r. »