Współpraca z miastem

Program Rewitalizacji 2020

Poniedziałek, 7 marca, 2016

Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów przekazuje do konsultacji społecznych projektu dokumentu Programu Rewitalizacji, który jest aktualizacją „Lokalnego Programu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do roku 2020” (aktualizacja 2016). Konsultacje społeczne, o których mowa powyżej skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę Dąbrowa Górnicza. Procedura prowadzona jest na podstawie Zarządzenia Nr 814.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 07.03.2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu dokumentu Programu Rewitalizacji, który jest aktualizacją „Lokalnego Programu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do roku 2020” (aktualizacja 2016) Uwagi do dokumentu można przekazać do Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w: a) formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza b) formie elektronicznej na adres: ngo.dabrowagornicza@gmail.com Z projektem można zapoznać się także bezpośrednio w Biurze Rozwoju miasta i Obsługi Inwestorów (osoby odpowiedzialne – Ewa Fudali – Bondel – Kierownik BRI; Aneta Nowak – Główny Specjalista, tel. 32 295 68 85, pok. 421, e-mail anowak@dabrowa-gornicza.pl) Dodatkowo, aby ułatwić możliwość uzyskania informacji odnośnie przedmiotowego dokumentu Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów dyżury popołudniowe w następujących terminach:     17 marca br.- Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, ul Sienkiewicz 6a, pokój nr 9 w godz.16:00-17:00     31 marca br. - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, IV piętro pokój 421 w godz. 15:30-17:00,     4 kwietnia br. - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, IV piętro pokój 421 w godz. 15:30-17:00 22 marca br odbędzie się spotkanie konsultacyjne z dr Adamem Polko w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Kościuszki 25, o godz. 17:00. Termin rozpoczęcia konsultacji: 08.03.2016 r. Termin zakończenia konsultacji: 04.04.2016 r. Wszelkich dodatkowych informacji odnośnie dokumentu udzielą pracownicy Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów (Ewa Fudali – Bondel – Kierownik BRI; Aneta Nowak – Główny Specjalista, tel. 32 295 68 85, pok. 421, e-mail anowak@dabrowa-gornicza.pl) Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, który opublikowany zostanie w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji. »

Kolejne posiedzenie Rady Pożytku nowej kadencji

Poniedziałek, 16 listopada, 2015

W dniu 5 listopada 2015 r. w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w  Dąbrowie Górniczej odbyło się trzecie posiedzenie Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2015-2017. Przedmiotem spotkania było m.in. prezentacja projektu Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022 – aktualizacja, informacja z przebiegu konsultacji Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022 – aktualizacja, projektów Zarządzeń w sprawie powołania członków komisji konkursowych oraz przyznawania i rozliczania dotacji ze środków gminy Dąbrowa Górnicza na rok 2016,  prezentacja narzędzia komunikacji elektronicznej przygotowanego dla ciał opiniująco - doradczych przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST", informacja na temat zmian w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz propozycji nowych wzorów oferty na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. »