Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

Centrum Aktywności Obywatelskiej

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewcza 6a

 

Naczelnik: Piotr Drygała

Zastępca Naczelnika: Magdalena Mike

 

Sekretariat: Zuzanna Staniec

tel: 602 502 478

 

Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego i Konsultacji Społecznych

Główny Specjalista: Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik

Inspektor - Agata Flak

 

e-mail: twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl

Facebook: Fanpage DBP

Tel.: 518 270 597

 

 

Zespół ds. realizacji projektu Fabryka Pełna Życia

Główny Specjalista ds. budżetu Wydziału - Marzena Zbroja

Pomoc administracyjna - Anna Musiał

 

e-mail: fabryka@dabrowa-gornicza.pl

Facebook: Fanpage FPŻ

Tel.: 518 270 465

 

Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Podinspektor: Aleksandra Nadolna

Inspektor: Kaja Jagodzińska

Pomoc administracyjna: Barbara Tometczak

 

e-mail: cao@dabrowa-gornicza.pl

Facebook: Fanpage CAO

Tel: 668 573 952

 

 


Do zadań Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej należy w szczególności:

1. Koordynacja współpracy między organizacjami pozarządowymi, a komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta.

2. Rozwój systemu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w Dąbrowie Górniczej oraz wdrażanie nowych rozwiązań wynikających z przepisów prawa i stosowania dobrych praktyk.

3. Opracowywanie dokumentów strategicznych i operacyjnych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego.

4. Monitoring i analiza przemian, zjawisk i procesów zachodzących w dziedzinach społecznego rozwoju miasta.

5. Tworzenie i prowadzenie bazy danych z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu.

6. Prowadzenie konsultacji dokumentów strategicznych, programów i aktów prawnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i sfery działalności pożytku, w tym prowadzenie konsultacji aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.).

7. Przyjmowanie wniosków o realizację zadania publicznego w zakresie inicjatywy lokalnej oraz organizacja prac Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych.

8. Kreowanie Partnerstwa pomiędzy Urzędem Miejskim, a organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań pożytku publicznego.

9. Organizacja posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

10. Współpraca z merytorycznymi wydziałami przy organizowaniu konkursów ofert na dotacje.


11. Prowadzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej świadczącego bezpłatne usługi doradcze, szkoleniowe dla organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz mieszkańców zainteresowanych wolontariatem lub podjęciem działalności w trzecim sektorze.


12.  Wspieranie NGO w pozyskiwaniu na działalność środków pochodzących spoza budżetu miasta.

13. Prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej NGO oraz szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców miasta.

14.  Uczestnictwo w konferencjach, seminariach, szkoleniach dotyczących III sektora oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

15.  Organizacja konferencji, seminariów, szkoleń dotyczących III sektora, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu.

16. Współpraca z instytucjami, organizacjami zewnętrznymi w dziedzinie planowania perspektywicznego i rozwoju miasta.

17.  Prowadzenie i wspieranie projektów oraz procesów mających na celu zwiększanie aktywności obywatelskiej i partycypacji społecznej.

18. Organizacja i koordynacja konsultacji z mieszkańcami miasta oraz z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami administracji samorządowej.

19.  Organizacja i koordynacja procedury budżetu partycypacyjnego.

20.  Przyjmowanie ofert organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małego grantu.

21. Planowanie, koordynowanie i realizacja projektów oraz zadań dotyczących rewitalizacji  śródmieścia Dąbrowy Górniczej.    

22.  Realizacja projektu „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej w tym prowadzenie badań, ekspertyz, konsultacji i animacji społecznych dotyczących rewitalizacji śródmieścia Dąbrowy Górniczej”.