Udostępnij:

Ogłoszenie Nr WOP.526.3.22.2022

Ogłoszenie Nr WOP.526.3.22.2022 o konsultacjach aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

 

 

 Termin rozpoczęcia konsultacji: 03.08.2022 r.
Termin zakończenia konsultacji: 12.08.2022 r.


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
• www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”;
• www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce „Konsultacje aktów prawa miejscowego”.


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Wydział Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia pokój nr 211, II piętro.

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Anna Zubko, Główny Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia- pokój nr 211, II piętro, tel. 32 295 68 06, e-mail: azubko@dg.pl.


Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 12.08.2022 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl.


Podstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.
• Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1327.)
Natalia Wierzelewska

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej,
Mieszkaniowej i Zdrowia