Udostępnij:

Ogłoszenie Nr WOP.526.3.20.2022

Ogłoszenie Nr WOP.526.3.20.2022 o konsultacjach aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dabrowie Górniczej w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/227/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowisk miejskich na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.


Termin rozpoczęcia konsultacji: 10.06.2022

Termin zakończenia konsultacji: 21.06.2022Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
• www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”,
• www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce „Konsultacje aktów prawa miejscowego”.

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:  
Wydział Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia, p. 204, II p., tel. 32 295 67 05, e-mail: apajor@dg.pl


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest: Marcin Górski, z-ca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia, p. 208, IIp., tel. 32 295 68 20, e-mail: mgorski@dg.pl


Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 21.06.2022 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
z dopiskiem „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl


Podstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.
• Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)


Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia

Natalia Wierzelewska