Udostępnij:

Ogłoszenie Nr WOP.526.3.5.2022

Ogłoszenie Nr WOP. 526.3.5.2022. o konsultacjach aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lub podnajmu, maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązkowej kaucji oraz dodatkowych kryteriów pierwszeństwa. 

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 28.02.2022


Termin zakończenia konsultacji: 09.03.2022


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

• www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”.
• www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce „Konsultacje aktów prawa miejscowego”

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna: Wydział Polityki Społecznej, pokój nr 204, piętro II, tel. 32 295 67 89;

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Marcin Górski – Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, pokój 208, piętro II, tel. 32 295 68 20, mgorski@dg.pl;

Aneta Ornat – Starszy inspektor Wydziału Polityki Społecznej, pokój nr 204,  piętro II, tel. 32 295 67 89, aornat@dg.pl.                

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do  09.03.2022 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
z dopiskiem „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

Podstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.
• Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)