Udostępnij:

Ogłoszenie Nr WOP.526.3.3.2022

Ogłoszenie Nr WOP.526.3.3.2022 o konsultacjach aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza w 2022 roku.Termin rozpoczęcia konsultacji:
04.02.2022r.

Termin zakończenia konsultacji:
14.02.2022 r.

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu
pokój nr 422, piętro 4

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Piotr Zieliński- Inspektor,
pok. 422, IV piętro, tel. 32 295 96 43,
pzielinski@dg.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 11.02.2022 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

Podstawa prawna:
" Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.
" Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)
" Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)