Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.29.2021

Ogłoszenie nr WOP.526.3.29.2021 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/650/2021 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 września 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 13.12.2021

Termin zakończenia konsultacji: 21.12.2021

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi"

- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Wydział Polityki Społecznej, pokój 224, II piętro, tel. 32 295 96 05, mbialek@dg.pl

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Marzena Białek-Bednarska - Główny Specjalista, pok. 224, II piętro, tel. 32 295 96 05, mbialek@dg.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii: Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 21.12.2021 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",

b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl


Podstawa prawna:

  • Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.
  • Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)


    Z-ca Naczelnika
    Wydziału Polityki Społecznej
    Agnieszka Grobelna