Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.27.2021

Ogłoszenie nr WOP.526.3.27.2021 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2029”

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 19.11.2021 r.

Termin zakończenia konsultacji: 29.11.2021 r.


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

"www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".

"www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:  

Wydział Ochrony Środowiska pok. nr 123,  piętro, nr tel. 32 295 69 61


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Inspektor Kinga Grela pok. nr 123,  piętro, nr tel. 32 295 69 61, e-mail: kigrela@dg.pl


Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 29.11.2021 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a)w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",

b)w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl
 

Podstawa prawna:

"Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.

"Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku,poz.1968.)

"Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).Kierownik Referatu Dotacji i Programów Środowiskowych

Karolina Grygier-Błaszczyk

Pliki

Ogłoszenie.pdf (89,49 kB)

Program Ochrony Środowiska dla miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2021-2024.pdf (3,24 MB)

Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii.docx (15,93 kB)