Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.25.2021

Ogłoszenie nr WOP.526.3.25.2021 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 10.11.2021 r.Termin zakończenia konsultacji: 19.11.2021 r.Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi"- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:  Wydział Infrastruktury Miejskiej, 3 piętro, pok. 315, tel. (32) 295-67-86
e-mail: kskrzyniarz@dg.pl, mcisowski@dg.plOsobą odpowiedzialną za konsultacje jest:Katarzyna Skrzyniarz - Podinspektor
Marcin Cisowski - Inspektor
Wydziału Infrastruktury Miejskiej
3 piętro, pok. 315 Tel. (032) 295-67-86      
e-mail: kskrzyniarz@dg.pl, mcisowski@dg.plSposób wnoszenia uwag i opinii:Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 19.11.2021 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:a)w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",b)w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.plPodstawa prawna:- Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)Naczelnik
Wydziału Infrastruktury Miejskiej

Arkadiusz Grządziel