Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.24.2021

Ogłoszenie nr WOP.526.3.24.2021 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie nadania nazwy ulicy Przytulna.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 29.10.2021 r.

Termin zakończenia konsultacji: 09.11.2021 r.


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:


www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".

www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu  jest dostępna:


Biuro Rady Miejskiej, pok. 401, IV piętro, Tel.: 322956873 biuro_rady@dabrowa-gornicza.pl


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:


Marek Węgrzynowicz - Przewodniczący Komisji Prawno-Organizacyjnej, pokój 401, 322596873, mwegrzynowicz@rada.dabrowa-gornicza.pl


Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.011.2021 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl


Podstawa prawna:

"Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.

"Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)

"Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
 

 


Katarzyna Halaburda

Kierownik
Biuro Rady Miejskiej
 

Pliki

Ogłoszenie.pdf (957,51 kB)

Projekt uchwały.pdf (729,68 kB)

Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii.docx (15,92 kB)