Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.22.2021

Ogłoszenie nr WOP.526.3.22.2021 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022".

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 15.10.2021 

 

Termin zakończenia konsultacji: 25.10.2021 

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna: 

- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi". 

- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego" 

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:   

Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej -Centrum Aktywności Obywatelskiej  w Dąbrowie Górniczej (ul. Sienkiewicza 6a)

pok. 9tel. 668 573 952, mail: cao@dg.pl 

 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest: 

Magdalena Mike -Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiejtel. 668 573 952, mail: cao@dg.pl 

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii: 

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 25.10.2021 (decyduje data wpływu) w następujący sposób: 

a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi", 

b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl 

 

Podstawa prawna: 

- Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r. 

- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968) 

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 

Z-ca Naczelnika

Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej 

Magdalena Mike