Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.20.2021

Ogłoszenie nr WOP.526.3.20.2021 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie Młodych Hutników i Wygiełzowa”.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 5.10.2021Termin zakończenia konsultacji: 9.11.2021Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego".Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

 
Wydział Urbanistyki i Architektury, tel.  32 295 67 26Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:


Olga Urbaniak, Inspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury, tel. 32 295 67 26, e-mail: ourbaniak@dg.plSposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 9.11.2021 (decyduje data wpływu) w następujący sposób:a)w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21,b)w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl
 

Podstawa prawna:
 

- Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza  z dnia 9.04.2021 r.
 

- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)
 

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).


Naczelnik
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Illa Marek
 

Pliki

Ogłoszenie.pdf (517,06 kB)

Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko.pdf (4,41 MB)

Projekt Rysunku PONŚ.pdf (13,48 MB)

Projekt Rysunku.pdf (13,34 MB)

Projekt Uchwały.pdf (1,21 MB)

Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii.docx (15,92 kB)