Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.19.2021

Ogłoszenie nr WOP.526.3.19.2021 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowa Górnicza na rok szkolny 2021/2022.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 30.09.2021Termin zakończenia konsultacji: 8.10.2021Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:


- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:


Wydział Oświaty, pokój nr 228, II piętro, tel. (032) 295 - 68 - 35, e-mail: oswiata@dabrowa-gornicza.pl

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:


Małgorzata Durbacz, Naczelnik Wydziału Oświaty, pokój nr 228, II piętro, tel. (032) 295 - 68- 35, e-mail: oswiata@dabrowa-gornicza.plSposób wnoszenia uwag i opinii:Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 8.10.2021 (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a)w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",b)w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.plPodstawa prawna:


- Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
 


Naczelnik
Wydziału Oświaty

Małgorzata Durbacz

 

Pliki

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji.pdf (323,01 kB)

Uchwała.pdf (196,45 kB)

Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii.docx (15,92 kB)