Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.18.2021

Ogłoszenie nr WOP.526.3.18.2021 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXV/514/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dąbrowa Górnicza.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 09.09.2021 r.

Termin zakończenia konsultacji: 17.09.2021 r.Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".

- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

- Biuro Rady Miejskiej, pok. 401, IV piętro, Tel.: 32 295 68 74, biuro_rady@dabrowa-gornicza.plOsobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Bożena Kozak - Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej, pokój 401, 322596874, spodczaszy@dg.pl

 


Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2021 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a)w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",

b)w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl
 

 

Podstawa prawna:

- Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.

- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)Bożena Kozak


Przewodnicząca
Komisji Mieszkaniowej
 

 

Pliki

Ogłoszenie.pdf (808,39 kB)

Uchwała.pdf (190,43 kB)

Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii.docx (15,92 kB)