Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.17.2021

Ogłoszenie nr WOP.526.3.17.2021 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 23.08.2021


Termin zakończenia konsultacji: 31.08.2021

 


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:


- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi"

- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

 


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:  


Wydział Polityki Społecznej, pokój 224, II piętro, tel. 32 295 96 63, rlendo@dg.pl

 


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:


Renata Klich-Lendo - Główny Specjalista, pok. 224, II piętro, tel. 32 295 96 63, rlendo@dg.pl

 


Sposób wnoszenia uwag i opinii:


Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2021 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",

b )w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

 


Podstawa prawna:

- Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.

- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 


Z-ca Naczelnika
Wydziału Polityki Społecznej

Agnieszka Grobelna