Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.11.2021

Ogłoszenie nr WOP.526.3.11.2021 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie zmiany Uchwały Nr V/90/2015 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:                            

21.04.2021 r.

Termin zakończenia konsultacji:                      

29.04.2021 r.

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi"

- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:  

Wydział Infrastruktury Miejskiej, pok. 315
/piętro III/, tel. (32) 295-67-86
e-mail:
kskrzyniarz@dg.pl
mcisowski@dg.pl

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Katarzyna Skrzyniarz - Podinspektor
Marcin Cisowski - Inspektor
Wydziału Infrastruktury Miejskiej
3 piętro, Pok. 315 Tel. (032) 295-67-86      
e-mail:
kskrzyniarz@dg.pl
mcisowski@dg.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 29.04.2021 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a)w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",

b)w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

 Podstawa prawna:

- Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.

- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)


Naczelnik
Wydziału Infrastruktury Miejskiej

Arkadiusz Grządziel