Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.10.2021

Ogłoszenie nr WOP.526.3.10.2021 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/346/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową oraz na demontaż wyrobów zawierających azbest.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 13.04.2021 r.

Termin zakończenia konsultacji: 21.04.2021r.

 


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi"

- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Wydział Ochrony Środowiska pok. nr 123,  piętro, nr tel. 32 295 69 18, e-mail: jlorenc@dg.plOsobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Inspektor Joanna Lorenc pok. nr 123,  piętro, nr tel. 32 295 69 18, e-mail: jlorenc@dg.plSposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 21.04.2021 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a)w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",

b)w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.plPodstawa prawna:

- Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.

- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)


 

Pliki

Ogłoszenie.pdf (101,05 kB)

Uchwała.pdf (206,11 kB)

Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii.docx (15,94 kB)

Informacja z przeprowadzonych konsultacji.pdf (93,06 kB)
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska

Marcin Janik