Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.8.2021

Ogłoszenie nr WOP.526.3.8.2021 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XII/160/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art 42. ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:

01.03.2021 r.

Termin zakończenia konsultacji:  

09.03.2021 r.

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".

- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:  

Wydział Oświaty, pokój nr 226, II piętro, tel. (032) 295 - 68 - 46
e-mail: oswiata@dabrowa-gornicza.pl

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Magdalena Łacińska - Ogórkiewicz, Kierownik Referatu Rozwoju Edukacji, pokój nr 206, II piętro, tel. (032) 300 - 75 - 05, e-mail: oswiata@dabrowa-gornicza.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii: Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 9.03.2021r.  (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a)w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",

b)w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

 

Do pobrania:

- Ogłoszenie

- Projekt Uchwały

- Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

- Informacja z przeprowadzonych konsultacji

Podstawa prawna:

- Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2015 r.

- Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).Z-ca Naczelnika
Wydziału Oświaty

Marta Bobrowska-Juroff