Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.6.2021

Ogłoszenie nr WOP.526.3.6.2021 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXV/514/13 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dąbrowa Górnicza.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:

18.02.2021Termin zakończenia konsultacji:

26.02.2021Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".

www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:  

Biuro Rady Miejskiej, pok. 401, IV piętro, Tel.: 322956873, biuro_rady@dabrowa-gornicza.plOsobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Marek Węgrzynowicz - Przewodniczący Komisji Prawno-Organizacyjnej, pokój 401, 322596873, pkozlowski@dg.pl


 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.02.2021 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:a)w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",

b)w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

 

Do pobrania:

- Ogłoszenie

- Projekt Uchwały

- Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

- Informacja z przeprowadzonych konsultacjiPodstawa prawna:

- Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2015 r.

- Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).Katarzyna Halaburda
Kierownik Biura Rady Miejskiej