Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.2.2021

Ogłoszenie nr WOP.526.3.2.2021 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza w 2021 roku.Termin rozpoczęcia konsultacji:

19.01.2021r.Termin zakończenia konsultacji:
 
27.01.2021r.Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi"

www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Wydział Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego
pokój nr 301, piętro 3Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Inspektor Piotr Zieliński
pokój nr 301, piętro 3, tel. 32 295 9 643, e-mail: pzielinski@dg.plSposób wnoszenia uwag i opinii:

 

- Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 27.01.2021r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
z dopiskiem "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",

- w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

 

Pobierz:

Ogłoszenie o konsultacjach

- Projekt Uchwały

Wniosek o rozpatrzenie

- Informacja z przeprowadzonych konsultacji


Podstawa prawna:

- Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 02.12.2015r.,

- Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. 2010.245.3727)

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1057)