Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.61.2020

Ogłoszenie nr WOP.526.3.61.2020 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/354/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 1.12.2020r.

Termin zakończenia konsultacji: 9.12.2020r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:       

www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”

www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce „Konsultacje aktów prawa miejscowego”

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Wydział Polityki Społecznej, pokój 224, II piętro, tel. 32 295 96 05, mbialek@dabrowa-gornicza.pl

 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:          

Marzena Białek-Bednarska - Inspektor, pok. 224, II piętro, tel. 32 295 96 05, mbialek@dabrowa-gornicza.pl

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 9.12.2020r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

• w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”,

• w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

 

Pobierz:

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Wniosek o rozpatrzenie

- Informacja z przeprowadzonych konsultacji

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 02.12.2015r.,

Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. 2010.245.3727)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z poźn.zm.)

 

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej

Natalia Wierzelewska