Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.60.2020

Ogłoszenie nr WOP.526.3.60.2020 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: Aktualizacji Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022, przyjętego Uchwałą Nr XVII/392/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, z dnia 18 maja 2016 roku, w sprawie: przyjęcia „Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja – 2016 r.)", a następnie Uchwałą Nr XLV/881/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: przyjęcia „Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja – 2018 r.)"

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 30.11.2020r.

Termin zakończenia konsultacji: 8.12.2020r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:       

www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”

www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce „Konsultacje aktów prawa miejscowego”

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów, pokój nr 328, piętro 3

 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:          

Naczelnik Ewa Fudali-Bondel, pokój nr 328, piętro 3, tel. 32 295 69 90, efudali@dg.pl

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 8.12.2020r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

• w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”,

• w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

 

Pobierz:

- Ogłoszenie o konsultacjach

- Projekt uchwały

- Wniosek o rozpatrzenie

- Załącznik do projektu Uchwały

- Informacja z przeprowadzonych konsultacji

- Załącznik do Informacji z konsultacji

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 02.12.2015r.,

Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. 2010.245.3727)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z poźn.zm.)

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów

Ewa Fudali-Bondel