Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.58.2020

Ogłoszenie nr WOP.526.3.58.2020 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dąbrowa Górnicza.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 06.11.2020 r.
Termin zakończenia konsultacji: 17.11.2020 r.


 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
"www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".
"www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"
 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:  
Wydział Polityki Społecznej
2 piętro, pok. 204, tel. (32) 295-67-89
e-mail: mgorski@dg.pl, aornat@dg.pl

 

Osobami odpowiedzialnymi za konsultacje są:
Marcin Górski – Z-ca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej
Aneta Ornat - Inspektor
Wydziału Polityki Społecznej
2 piętro, pok. 204, tel. (32) 295-67-89
e-mail: mgorski@dg.pl, aornat@dg.pl

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku   w nieprzekraczalnym terminie do 17.11.2020 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a)w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie  na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych     i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21
b)w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

 

Pobierz:

- Informacja o rozpoczęciu konsultacji

- Projekt Uchwały

- Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

 

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 02.12.2015r.,
Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. 2010.245.3727)
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1057)

Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej
Marcin Górski