Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.56.2020

Ogłoszenie nr WOP.526.3.56.2020 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego (opracowanego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie : sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w rejonie Kopalni Dolomitu Ząbkowice.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 05.11.2020 r.
Termin zakończenia konsultacji: 26.11.2020 r.


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
"www.bip.dabrowa-gornicza.pl" w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".
"www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"
 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Urbanistyki i Architektury
tel.  32 295 67 26
 

 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Anna Markowicz, Inspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury,
tel. 32 295 67 26, e-mail: amarkowicz@dg.pl
 

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 26.11.2020 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@idabrowa.pl

 

Pobierz:

- Ogłoszenie o konsultacjach

- Uchwała

- Załącznik do uchwały

- Wyłożenie

- Rysunek

- Informacja z przeprowadzonych konsultacji

 

 

Podstawa prawna:
"Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza  z dnia 02.12.2015 r.
"Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.).
"Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
"Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).


Zastępca Naczelnika
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Arkadiusz Wandasiewicz