Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.52.2020

Ogłoszenie nr WOP.526.3.52.2020 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - konsultacje zakończono.


Termin rozpoczęcia konsultacji: 23.10.2020 r.
Termin zakończenia konsultacji:  02.11.2020 r.


 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna: 

-www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".
" www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:  

Wydział Infrastruktury Miejskiej,
3 piętro, pok. 315, tel. (32) 295-67-86
e-mail: kskrzyniarz@dg.pl , mcisowski@dg.pl

Osobami odpowiedzialnymi za konsultacje są:

Katarzyna Skrzyniarz - Podinspektor
Marcin Cisowski - Inspektor
Wydziału Infrastruktury Miejskiej
3 piętro, pok. 315 Tel. (032) 295-67-86      
e-mail: kskrzyniarz@dg.pl, mcisowski@dg.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 02.11.2020 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6A,
41-300 Dąbrowa Górnicza
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

 

Pobierz:

- Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

- Projekt uchwały

- Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

- Informacja z przeprowadzonych konsultacjiPodstawa prawna:
" Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2015 r.
" Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.).
" Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

 
Naczelnik
Wydziału Infrastruktury Miejskiej
Arkadiusz Grządziel