Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.50.2020

Ogłoszenie nr WOP.526.3.50.2020 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/171/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza - konsultacje zakończono.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 21.10.2020 r.
Termin zakończenia konsultacji: 29.10.2020 r.Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
"www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".
"www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:  
Wydział Infrastruktury Miejskiej, pok. 315/piętro III/, tel. (32) 295-67-86
e-mail: mcisowski@dg.pl


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Marcin Cisowski - Inspektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej
3 piętro, Pok. 315 Tel. 32 295-67-86, e-mail: mcisowski@dg.pl

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2020 (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a)w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej , ul. Sienkiewicza 6A,
b)w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl
 

Pobierz:

- Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

- Projekt Uchwały

- Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

- Informacja z przeprowadzenia konsultacji


Podstawa prawna:
"Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2015r.
"Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.).
"Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
 

Naczelnik
Wydziału Infrastruktury Miejskiej
Arkadiusz Grządziel