Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.49.2020

Ogłoszenie nr WOP.526.3.49.2020 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowa Górnicza na rok szkolny 2020/2021 - konsultacje zakończono.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 09.10.2020r.
Termin zakończenia konsultacji: 19.10.2020r.Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi"
www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:  
Wydział Oświaty pokój nr 228, II piętro, tel. 32 295 - 68 - 35
e-mail: oswiata@dabrowa-gornicza.pl

 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Małgorzata Durbacz, Naczelnik Wydziału Oświaty
pokój nr 228 II piętro tel. 32 295 - 68- 35
e-mail: oswiata@dabrowa-gornicza.pl


Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 19.10.2020r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
-w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
-w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

 

Pobierz:

- Ogłoszenie o konsultacjach

- Projekt Uchwały

- Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

- Informacja z przeprowadzonych konsultacji

 

Podstawa prawna:
-Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 02.12.2015r.,
-Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. 2010.245.3727)
-Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1057)
 

Naczelnik Wydziału Oświaty
Małgorzata Durbacz