Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.48.2020

Ogłoszenie nr WOP.526.3.48.2020 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie Określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - konsultacje zakończono.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 08.10.2020r.
Termin zakończenia konsultacji: 16.10.2020r.


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

 

Papierowa wersja treści projektu  jest dostępna:

Wydział Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego pokój nr 302, piętro 3


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Inspektor Beata Bruzda, pokój nr 302, piętro 3, tel. 32 295 96 93, e-mail: bbruzda@dg.pl


 

Sposób wnoszenia uwag i opinii

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 16.10.2020r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
-w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
z dopiskiem "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
-w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

 

Pobierz:

- Ogłoszenie o konsultacjach

- Projekt Uchwały

- Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

- Informacja z przeprowadzonych konsultacji

 

Podstawa prawna:
-Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 02.12.2015r.,
-Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. 2010.245.3727)
-Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1057)
 

Z-ca Naczelnika
Wydziału Kultury, Sportu
i Organizacji Czasu Wolnego
Magdalena Mossakowska