Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.46.2020

Ogłoszenie nr WOP.526.3.46.2020 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego (opracowanego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. Ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie : sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie ulic: Koksowniczej, Zakawie, Składowej, Świerczyna – Etap I”Termin rozpoczęcia konsultacji: 01.10.2020 r.
Termin zakończenia konsultacji: 22.10.2020 r.Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
"www.bip.dabrowa-gornicza.pl" w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".
"www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Urbanistyki i Architektury
tel.  32 295 67 26


 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Agnieszka Korzeniowska, Inspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury,
tel. 32 295 67 26, e-mail: akorzeniowska@dg.pl


 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 22.10.2020 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@idabrowa.pl

 

Pobierz:

- Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

 

Podstawa prawna:
"Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza  z dnia 02.12.2015 r.
"Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.).
"Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
"Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).


Naczelnik
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Illa Marek