Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.40.2020

Ogłoszenie nr WOP.526.3.40.2020 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/477/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 października 2016r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych - konsultacje zakończono.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   05.05.2020
Termin zakończenia konsultacji:   13.05.2020Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Polityki Społecznej,
pokój nr 224, II piętro,
tel. 32 295 96 05,
e-mail:mbiałek@dabrowa-gornicza.pl


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Marzena Białek - Bednarska, Inspektor
pokój nr 224, II piętro,
tel. 32 295 96 05
e-mail: mbiałek@dabrowa-gornicza.pl
 


Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 13.05.2020 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,
- w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dabrowa-gornicza.pl

 

Pobierz:

- Ogłoszenie o konsultacjach

- Projekt Uchwały

- Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

- Informacja z przeporwadzonych konsultacji


Podstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2015 r.
• Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Naczelnik
Wydziału Polityki Społecznej
Natalia Wierzelewska