Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.39.2020

Ogłoszenie nr WOP.526.3.39.2020 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: nadania nazwy ulica Innowacyjna - konsultacje zakończono.
 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 17.04.2020
Termin zakończenia konsultacji: 27.04.2020

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
"www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".
"www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"
 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:  
Wydział Geodezji i Kartografii, pok. 007, parter 32 295 67 55, geodezja@dg.pl
 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Agnieszka Malara, inspektor, pok. 007, parter, 32 295 68 08, amalara@dg.pl
 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 27.04.2020 (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a)w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
b)w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl

 

Pobierz:

- Ogłoszenie o konsultacjach

- Projekt Uchwały

- Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

- Informacja z przeprowadzonych konsultacji
 

Podstawa prawna:
"Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 02.12.2015r.
"Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.)
"Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).


Naczelnik
Wydziału Geodezji i Kartografii
Arleta Grzesik