Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.1.2020

Ogłoszenie nr WOP.526.3.1.2020 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza w 2020 roku.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 20.01.2020r.
Termin zakończenia konsultacji: 28.01.2020r.Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
-"www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi"
-"www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"
 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Wydział Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego, pok. 301,  III piętro,
tel.: 32 295 9 643, e-mail: pzielinski@idabrowa.pl

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Piotr Zieliński - Inspektor Wydziału Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego, j/w

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 28.01.2019 (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
z dopiskiem "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl
 

Pobierz:

- Ogłoszenie o konsultacjach

- Projekt Uchwały

- Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

 

Podstawa prawna:
"Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 02.12.2015 r.
"Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.)
"Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 37 z późn. zm.)
 

Naczelnik Wydziału
Kultury, Sportu
i Organizacji Czasu Wolnego
Wojciech Juroff