Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.26.2019

Ogłoszenie nr WOP.526.3.26.2019 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: Zmiany Uchwały Nr VIII/114/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalania wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Górnicza.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   22.08.2019
Termin zakończenia konsultacji:   30.08.2019Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Polityki Społecznej
pokój nr 213, II piętro,
tel. (032) 295 - 96 – 13
e-mail: kzasucha@dabrowa-gornicza.plOsobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Katarzyna Zasucha - Inspektor Wydziału Polityki Społecznej
pokój nr 213, II piętro,
tel. (032) 295 - 96 – 13
e-mail: kzasucha@dabrowa-gornicza.pl

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 09.03.2017 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,
- w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.plPobierz:

- Ogłoszenie o konsultacjach

 - Projekt uchwały

- Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

 

Podstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2015 r.
• Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
 

Naczelnik
Wydziału Polityki Społecznej
Natalia Wierzelewska