Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP 526.3.17.2019

Ogłoszenie nr WOP 526.3.17.2019 o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie; zmiany Uchwały Nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - konsultacje zakończono.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 11.06.2019
Termin zakończenia konsultacji: 19.06.2019Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
"www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".
"www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pok. 314/piętro III/, tel. (32) 295-68-47 e-mail:
wgk@dabrowa-gornicza.pl
 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Roman Zalas - Główny Specjalista Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
3 piętro, Pok. 314 Tel. (32) 295-68-47 e-mail wgk@dabrowa-gornicza.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 19.06.2019. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a)w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych, ul. Graniczna 21,
b)w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl
 

Pobierz:

- Ogłoszenie o konsultacjach

- Projekt Uchwały

- Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

- Informacja z przeprowadzonych konsultacji


Podstawa prawna:
"Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2015r.
"Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.).
"Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).


Naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

Iwona Dalach