Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.15.2019

Ogłoszenie nr WOP.526.3.15.2019 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - konsultacje zakończono.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 28.05.2019
Termin zakończenia konsultacji: 6.06.2019


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
. www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”.
. www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce „Konsultacje aktów prawa miejscowego”

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Oświaty
pokój nr 228, II piętro,
tel. (032) 295 – 68 – 35
e-mail: oswiata@dabrowa-gornicza.pl

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Małgorzata Durbacz
Naczelnik Wydziału Oświaty
pokój nr 228, II piętro
tel. (032) 295 – 68- 35
e-mail: oswiata@dabrowa-gornicza.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 6.06.2019 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl

Pobierz:

- Ogłoszenie o konsultacjach

- Projekt Uchwały

- Informacja z przeprowadzonych konsultacji


Podstawa prawna:
. Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2015 r.
. Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.)
. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Małgorzata Durbacz
Naczelnik Wydziału Oświaty