Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.13.2019

Ogłoszenie nr WOP.526.3.13.2019 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/83/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - konsultacje zakończono.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   17.05.2019
Termin zakończenia konsultacji:   28.05.2019Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Oświaty
Pokój 228, II Piętro, tel. 32 295 68 35
e-mail:oswiata@dabrowa-gornicza.pl


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Małgorzata Durbacz, Naczelnik Wydziału Oświaty
Pokój nr 228, Tel. (032) 295-68-35  e-mail: oswiata@dabrowa-gornicza.pl


Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 13.05.2019 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,
- w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl
 

 

Pobierz:

- Ogłoszenie

- Projekt Uchwały

- Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

 - Informacja z prozepowadzonych konsultacjiPodstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2015 r.
• Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).


Naczelnik Wydział Oświaty
Małgorzata Durbacz