Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.9.2019

Ogłoszenie nr WOP.526.3.9.2019 o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/171/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 24.03.2019
Termin zakończenia konsultacji: 06.05.2019


 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
"www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".
"www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

pok. 314/piętro III/, tel. (32) 295-68-47
e-mail:wgk@dabrowa-gornicza.pl


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Roman Zalas - Główny Specjalista Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

3 piętro, pok. 314
Tel. 32 295-68-47      

e-mail wgk@dabrowa-gornicza.pl


Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 06.05.2019. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a). w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych, ul. Graniczna 21,
b). w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl

 

Pobierz:

- Ogłoszenie

- Uchwała


Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2015r.
Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).


Naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Iwona Dalach