Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.5.2019

Ogłoszenie nr WOP.526.3.5.2019 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: zniesienia ochrony prawnej w formie pomnika przyrody z drzewa z gatunku kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) na terenie Dąbrowy Górniczej.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   18.02.2019
Termin zakończenia konsultacji:   26.02.2019Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Ekologii i Rolnictwa, pok. 123b,  I piętro,
tel.: 32 295 67 93, e-mail: mwnuk@dabrowa-gornicza.pl


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Małgorzata Wnuk - Inspektor Wydziału Ekologii i Rolnictwa
Wydział Ekologii i Rolnictwa, pok.123 b, I piętro,
tel.: 32 295 67 93, e-mail: mwnuk@dabrowa-gornicza.pl


Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2019 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,
- w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl


Podstawa prawna:
o Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2015 r.
o Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.)
o Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).


Z-ca Naczelnik Wydziału
Ekologii i Rolnictwa
Zbigniew Sodo