Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.8.2018

Ogłoszenie nr WOP.526.3.8.2018 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla obszarów położonych w Trzebiesławicach”.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   20.03.2018
Termin zakończenia konsultacji:   18.04.2018Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Urbanistyki i Architektury, pokój 218, II piętro
tel.  032 295 67 26, 032 295 69 44Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Anna Markowicz, Główny Specjalista Wydziału Urbanistyki i Architektury, pokój 213, II piętro, tel. 032 295 68 43,
amarkowicz@dabrowa-gornicza.plSposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 02.05.2018 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,
- w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl
* W przypadku projektów aktu prawa miejscowego sporządzonego na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2003 r.,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opinie oraz uwagi będą rozpatrywane w trybie tej ustawy.


Podstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2015 r.
• Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).

 

Pobierz:

- Ogłoszenie o konsultacji

- Uchwała

- Prognoza oddziaływania na środowisko

- Rysunek 1.1

- Rysunek 1.2

- Rysunek 1.3

- Prognoza oddziaływania na środowisko rysunek 1.1

- Prognoza oddziaływania na środowisko rysunek 1.2

- Prognoza oddziaływania na środowisko rysunek 1.3

- Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii
Z-ca Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury
Joanna Chajduga