Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.6.2018

Ogłoszenie nr WOP.526.3.6.2018 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVII/1008/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie - KONSULTACJE ZAKOŃCZONO.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   05.02.2018
Termin zakończenia konsultacji:   14.02.2018Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Kultury i Sportu, pok.301  III piętro,
tel: 662138234, e-mail: zkaluza@dabrowa-gornicza.plOsobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Zbigniew Kałuża - Naczelnik  Wydziału Kultury i Sportu


Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 14.02.2018 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,
- w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl


Podstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2015 r.
• Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

 

Pobierz:

- Ogłoszenie o konsultacjach

- Projekt Uchwały Rady Miejskiej

- Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

- Informacja z przeprowadzonych konsultacji


Naczelnik
Wydziału Kultury i Sportu
Zbigniew Kałuża