Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.47.2017

Ogłoszenie nr WOP.526.3.47.2017 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowegoz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - KONSULTACJE ZAKOŃCZONO.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   28.12.2017

Termin zakończenia konsultacji:   09.01.2018


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Oświaty pokój 228, II piętro, tel. 32 295 68 35, e-mail: oswiata@dabrowa-gornicza.pl

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Elżbieta Gęca - Naczelnik Wydziału Oświaty,
pokój 228, tel. 032 295 68 35,
e-mail: oswiata@dabrowa-gornicza.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 09.01.2018 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,
- w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl


Podstawa prawna:
•Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2015 r.
•Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.)
•Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
•Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U z 2017 r. poz. 1073)

 

Pobierz:

Ogłoszenie o konsultacjach

Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

- Zakończenie konsultacji