Udostępnij:

Ogłoszenie Nr BOP.526.3.8.2014

Ogłoszenie nr BOP.526.3.8.2014 o rozpoczęciu konsultacji uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowy Górniczej w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej nr XXIX/475/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych - Konsultacje zakończono.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  24.02.2014r.
Termin zakończenia konsultacji:  05.03.2014r.

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi"
www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, pokój 224 II piętro,  
tel. 32 295 68 06
mklimkowska@dabrowa-gornicza.pl

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Magdalena Klimkowska, inspektor, pokój 224, II piętro,
tel. 32 295 68 06  
mklimkowska@dabrowa-gornicza.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 05.03.2014r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

  1. w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych, ul. Graniczna 21,
  2. w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl

Podstawa prawna:

  • Zarządzenie Nr 2540/10 Prezydenta Miasta z dnia 13.12.2010r.
  • Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727)
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr  96, poz. 873 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pobierz:

Joanna Mizera
Naczelnik Wydziału
Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej