Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.31.2017

Ogłoszenie nr WOP.526.3.31.2017 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie:zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej - KONSULTACJE ZAKOŃCZONO

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   11.08.2017

Termin zakończenia konsultacji:   23.08.2017

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, II piętro, pokój 224

 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Marcin Słomiany, Inspektor, pokój 224, e-mail: mslomiany@dabrowa-gornicza.pl, tel. 32 295 96 63

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 23.08.2017r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,

- w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl

 

Podstawa prawna:

• Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2015 r.

• Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej

tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 

Pobierz:

- Ogłoszenie o konsultacjach

- Uchwała Rady Miejskiej - projekt

- Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

- Załącznik do projektu

- Informacja z przeprowadzonych konsultacji

 

Naczelnik

Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej

i Aktywizacji Zawodowej

Joanna Mizera