Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.13.2017

Ogłoszenie nr WOP.526.3.13.2017 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: Nazwania ronda przy zbiegu ul. 11 Listopada, ul. Kosmonautów i ul. Tysiąclecia im. Kazimierza Kalagi - KONSULTACJE ZAKOŃCZONE.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   12.05.2017
Termin zakończenia konsultacji:   23.05.2017


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Biuro Rady Miejskiej, pok. 420, IV piętro,
 tel. 32 295 68 74

biuro_rady@dabrowa-gornicza.pl


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Radny Szymon Widera,

swidera@rada.dabrowa-gornicza.pl 

tel. 503 169 055

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 23.05.2017 (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,
- w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl

Pobierz:

- Projekt Uchwały

- Wniosek konsultacje

- Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

- Informacja z przeprowadzonych konsultacjiPodstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2015 r.
• Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 

Kierownik Biura Rady Miejskiej

Katarzyna Halaburda