Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.9.2017

Ogłoszenie nr WOP.526.3.9.2017 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: zmiany Uchwały nr VIII/169/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   14.03.2017
Termin zakończenia konsultacji:   22.03.2017Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Oświaty
pokój nr 228, II piętro,
tel. (032) 295 - 68 – 35
e-mail: oswiata@dabrowa-gornicza.plOsobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Elżbieta Gęca
Naczelnik Wydziału Oświaty
pokój nr 228, II piętro
tel. (032) 295 - 68 – 35
e-mail: oswiata@dabrowa-gornicza.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 09.03.2017 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,
- w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl

Pobierz

Ogłoszenie

Projekt Uchwały

Wniosek o rozpatrzenie uwag i opiniiPodstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2015 r.
• Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Naczelnik
Wydziału Oświaty

Elżbieta Gęca