Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.39.2016

Ogłoszenie nr WOP.526.3.39.2016 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: Zmiana uchwały Nr XI/225//2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które wybudowały podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   31.10.2016

Termin zakończenia konsultacji:   10.11.2016

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Jednostka Realizująca Projekt

Piętro I sala nr 3 tel. 32 295 96 74

e-mail:kprzewieźlik@idabrowa.pl

 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Krzysztof Przewieźlik, Kierownik JRP 

Piętro I sala nr 3 tel. 32 295 96 74

e-mail:kprzewieźlik@idabrowa.pl

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 10.11.2016 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,

- w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl

 

 

Podstawa prawna:

• Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza  z dnia 02.11.2015 r.

• Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 

Pobierz:

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

Ogłoszenie

 

Kierownik

Jednostki Realizującej Projekt

Krzysztof Przewieźlik