Udostępnij:

Ogłoszenie nr BOP.526.3.21.2016

Ogłoszenie nr BOP.526.3.21.2016 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: Ustalenia wysokości opłat za usługi grzebalne na cmentarzach komunalnych w Dąbrowie Górniczej (ul. Białej Przemszy, ul. Królewska, ul. Zaplecze) - KONSULTACJE ZAKOŃCZONE.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   11.03.2016
Termin zakończenia konsultacji:   22.03.2016Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
/piętro III/ pok 315, tel. (32) 295-68-61
e-mail remonty@dabrowa-gornicza.plOsobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Sebastian Ciszek - pomoc administracyjna
III piętro, Pok. 327, tel. (032) 295-68-61  
e-mail remonty@dabrowa-gornicza.pl


Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 08.03.2016 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,
- w formie elektronicznej na adres:  konsultacje.ngo@idabrowa.plPodstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza  z dnia 2.12.2015 r.
• Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 

Pobierz:

Ogłoszenie

Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

Wyniki konsultacji

 


Z-ca Naczelnika
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Iwona Dalach